ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΣ για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων
και για την καταχώριση του ισολογισμού της 3ης εταιρικής χρήσης (1/1/2016 έως 31/12/2016)
χωρίς εκλογή ελεγκτών κατά τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

ONLINE VIEW & DOWNLOAD PDF

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ισολογισμός για την περίοδο διαχείρισης από 1/1/2016 έως 31/12/2016

ONLINE VIEW & DOWNLOAD PDF

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Κατάσταση Αποτελεσμάτων για την περίοδο διαχείρισης από 1/1/2016 έως 31/12/2016

ONLINE VIEW & DOWNLOAD PDF

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ | Σημειώσεις επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
για την περίοδο διαχείρισης από 1/1/2016 έως 31/12/2016

ONLINE VIEW & DOWNLOAD PDF

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΣ | Επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
για την περίοδο διαχείρισης από 1/1/2016 έως 31/12/2016

ONLINE VIEW & DOWNLOAD PDF

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΣΤΗΝ 3η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
(για έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και καταχώριση του ισολογισμού της 3ης εταιρικής χρήσης)

ONLINE VIEW & DOWNLOAD PDF

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ισολογισμός 2ης εταιρικής χρήσης (1/1/2015 – 31/12/2015)

ONLINE VIEW & DOWNLOAD PDF